Møbelkraft

Rådgivning og prosjekt

Møbelkraft er ein pådrivar for arbeid innan utvikling og innovasjon i møbelindustrien.  Vi leiar og utfører utviklingsprosjekt aleine eller i samarbeid med andre aktørar innan aktuelle fagfelt. Vi er og ein støttespelar inn i mot virkemiddelapparatet for igangsetjing av nye prosjekt. Møbelkraft – ein nøytral utviklingsaktør med auge for nettverksprosjekt.